AUDIT OF PUBLIC EXPENDITURES AND THE ROLE OF COURTS OF ACCOUNT: A COMPARATIVE ANALYSIS

Main Article Content

HAYRİYE IŞIK

Abstract

The increasing public expenditures of the countries in recent years have brought with it the idea of a more effective audit. Audits have become more stringent and regular, audit staff has been expanded and new regulations regarding auditing have been introduced. In this direction, in our country, the Public Financial Management and Control Law No. 5018 was replaced by the Public Financial Management and Control Law No. 1050, and regulations were made in the law on the Court of Accounts (TCA).


The important issue in audits is how efficient public expenditures are. In our country, budget controls are intensified in order to make public expenditures more efficient. In particular, the external control which is done by the Court of Accounts has an important place in the expenditure audit.


 After explaining public expenditures, this study considers audit and audit types. We explain the audit practices in Turkiye and touch on the mission of the Court of Accounts in audi process. Finally, we shed light on the Court of Account’s practices in various countries.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

HAYRİYE IŞIK

ASSOC.PROF.DR.HAYRİYE IŞIK

Tekirdağ Namık Kemal University Department of Public Finance

Tekirdağ Türkiye

References

Akdoğan, Abdurrahman, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2007

Akyel, Recai, Baş, Hasan, Kamu Yönetimi ve Denetimi Bağlamında Sayıştayın Anayasal ve Yargısal Konumu, Maliye Dergisi, Sayı 158, Ocak-Haziran 2010

Arslan, Ahmet, Kamu Harcamalarında Verimlilik, Etkinlik ve Denetim, Maliye Dergisi Sayı 140, Mayıs-Ağustos 2002

Başaran, Fehmi, ABD Sayıştay (GAO), Sayıştay Dergisi, Sayı 34, Temmuz-Eylül 1999

Bayar, Doğan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ne Getir(m)iyor?, Maliye Dergisi, Sayı 144, Eylül-Aralık 2003

Bayar, Doğan, Sayıştayın Anatomisi, Maliye Dergisi, Sayı 148, Ocak-Nisan 2005

Bayar, Doğan, Mali Denetim Nedir, Maliye Dergisi, Sayı 155, Temmuz-Aralık 2008

Demir, Yasin, Partal, M. Onur, Performans Denetimi, http://application2.ibb.gov.tr/maliyonetim/raporlar/malihizmetler/PerformansDenetimi.pdf Erişim Tarihi:10.03.2011

Kamu Harcama Yönetiminde Reform (Bütçe Reformu), yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/khyr.pdf, Erişim Tarihi:10.03.2011

Kazan, Ahmet, 5018 Sayılı Kanun İle Sayıştay Kanun Teklifi Bağlamında Sayıştayın Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunacağı Raporlar, Dış Denetim Dergisi, Sayı 1, Temmuz-Eylül 2010

Kerimoğlu, Baki, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı: İç Kontrol Sisteminin Tasarımı, Maliye Dergisi Sayı 142, Ocak-Nisan 2003

Kesik, Ahmet, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1

Kuluçlu, Erdal, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Işığında Sayıştay Yargısı, Dış Denetim Dergisi, Sayı 1, Temmuz-Eylül 2010

Magnet, J., Meller, C. Camby, Konferans Metni, 1992, Çev. Gül Alptürk, Erol Akbulut, Fransız Sayıştayı, Sayıştay Dergisi, Sayı 12, Nisan-Haziran 1993

Meriç, Metin, Vergi Denetimi, İzmir 2002

Meriç, Metin, Türkiye’nin Mali Yapısı, İzmir 2007

Office of the Auditor General of Canada, Comprehensive Auditing Manual,Code of Professional Conduct, 1991, Çev. İlyas Sarıtaş, Sayıştay Dergisi, Sayı 28, Ocak-Mart 1998

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi, Kamu İhaleleri, Ankara 2006

Özer, Hüseyin, Performans Denetimi, Sayıştay Dergisi, Sayı 7, Ocak-Mart 1992

Pratley, Alan, Public Expenditure Management Manual for Europe, Çev. M. Sait Arcagök, Bahadır Yörük, http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/ickontrol_msaitarcagok.pdf Erişim Tarihi:10.03.2011

Sakal, Mustafa, Şahin, E. Ayşe, Kamu Kurumlarında Performans Ölçümü Ve Sayıştay Denetimi İlişkisi: Türkiye’deki Düzenlemeler Bakımından Bir Değerlendirme, Sayıştay Dergisi, Sayı 68, Ocak-Mart 2008

Saraç, Osman, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Maliye Dergisi Sayı 148, Ocak-Nisan 2005

Sayıştay Raporu, Sayıştay Raporlarını Görüşmek Üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde İhtisas Komisyonu Kurulması Hakkında Rapor, Sayıştay Dergisi Sayı 40

Tüğen, Kamil, Devlet Bütçesi, İzmir 2007

Yaman, Adem, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türk Denetim Sistemine Genel Bir Bakış, Güncel Sorunlara İlişkin Değerlendirme Ve Öneriler, Mali Hukuk Dergisi 133. Sayı, Ocak-Şubat 2008

T.C Anayasası ve İnsan Hakları, Yetkin Hukuk Yayınları, 5. Baskı, Ankara 2004 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kabul Tarihi: 10.12.2003 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, Kabul Tarihi: 3.12.2010